Ekonomický program

Novy-2

Ekonomický program v PDF

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) předkládá veřejnosti svůj ekonomický program. V době hospodářské krize a permanentního zadlužování společnosti nesmyslnou politikou vládních stran považujeme za nezbytné seznámit občany České republiky s našimi programovými požadavky a návrhy v ekonomické oblasti. Ty jsou následující:

1. OSVOBOZENÍ OBČANŮ OD LICHVÁŘSKÉHO SYSTÉMU nesplatitelných státních dluhů, emisi peněz bude provádět přímo stát bez jakýchkoliv mezičlánků v podobě bank, které navíc tuto činnost nejenže nezvládají, ale dokonce vědomě zneužívají k tvorbě bublin na trzích aktiv. Daňoví poplatníci tak budou bez dluhů a hrozeb převzetí špatných úvěrů bank. Banky budou bez možnosti budovat investiční bubliny, jako například šílené zvyšování cen realit z posledních let.

2. ZACHOVÁNÍ NÁRODNÍ MĚNY jako obrany před dovozem budoucích hospodářských krizí. Ne euru a SDR (Special Drawing Right). Její důsledná ochrana formou devizových rezerv a omezení možnosti vzniku spekulativních bublin zajistí její kupní sílu. Zároveň měna slouží nejen jako prostředek směny, ale i jako uchovatel hodnoty. Jsme pro měnovou samostatnost spolu s ochranou před náklady spekulativních bublin a následným znehodnocováním měny, kterému bychom byli vystaveni v případě přijetí eura a následném financování záchrany jižních států EU, které byly rozkradeny natolik, že finančně kolabují. Stáhnout vklady z Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB), splatit veškeré státní závazky v cizí měně a začít budovat státní devizové rezervy, podobně jako je například vybudovalo Rusko. Za základ je možno brát prostředky, které získáme např. stažením peněz z MMF a SB, stejně jako úsporami na straně výdajů, nebo změnou daňové politiky vůči nadnárodním firmám.

3. DŮSLEDNÉ VYMÝCENÍ JAKÉKOLIV „PODPORY“ BANK a finančního sektoru ze strany daňových poplatníků. Zrušit nevolnickou praxi, kdy jsou lidem zabavovány prostřednictvím daní peníze a jsou jim vráceny pouze tehdy, pokud si pořídí nějaký finanční produkt, který je stejně o velkou část prostředků připraví různými poplatky a triky. Dále považujeme za nesmyslnou existenci centrální banky v dnešní podobě jako dlužníka poslední instance, která fakticky garantuje komerčním bankám splatnost úvěrů, ať už jakkoliv špatných. Pochopitelně požadujeme naprostou eliminaci skrytých zločinů proti daňovým poplatníkům, jako byla existence a činnost Konsolidační agentury. Pracujícím lidem a podnikatelům o tyto podpory dramaticky snížíme daně.

4. ZÁKAZ VŠECH DOPOSUD LEGÁLNÍCH ŠVINDLŮ ohrožujících stabilitu národní ekonomiky a vyžadující podporu daňových poplatníků. Sem spadá zejména bankovnictví s částečnými rezervami a „penzijní reforma“, privatizace strategického majetku nadnárodnímu kapitálu.

5. KONTROLA TOKU SPEKULATIVNÍHO KAPITÁLU. Spekulativní kapitál záměrně způsobil (nejen) tuto krizi, ale i všechny předchozí. Jedná jako lichvář na globální úrovni. Jeho cílem je zmocnit se nejen našich majetků, ale i našeho politického systému, a zotročit nás. Buďto tedy budeme my kontrolovat spekulativní kapitál, nebo on nás. Jiná možnost vzájemné existence není. Důsledkem takovéhoto kroku bude pochopitelně růst ceny kapitálu až na úroveň, kdy bude kapitál poskytován dominantně z domácích úspor místo mezinárodních trhů. To bude mít své výhody, neboť zde bude tlak na efektivní investování, odstranění zbytečných dluhů a splasknutí spekulativních bublin, které nás vysávají, například realitní bubliny.

6. AUDIT EFEKTIVNOSTI POBÍDEK pro zahraniční investory, vytěsňování nežádoucích investorů. Provedeme audit působení investorů, kteří pro sebe vymohli státní pobídky, které si platí pracující lidé z daní. Zasáhneme proti nejotřesnějším případům, které nepředstavují žádnou přidanou hodnotu a jsou de facto jen otrokářské kolonie, dovážející různé cizince a znečišťující životní prostředí. Zrušíme systém investičních pobídek, který je diskriminační a preferuje cizí velkokapitál, nastavíme daňový systém tak, aby byl motivační pro produktivní a inovativní činnost domácích subjektů.

7. ODMÍTÁME PŘEDSTAVY MEZINÁRODNÍHO VELKOKAPITÁLU a jeho politických stran o penzijní reformě jako zámince pro nahnání lidí do jejich investičních fondů, kde budou  jednak o velkou část investice rafinovaně připraveni, a jednak pomocí jejich majetků bude velkokapitál pouze budovat investiční bubliny. Takové systémy nikde nepřežily jednu generaci. Penze je podíl rodičů na práci (daňových výnosech) jejich vlastních dětí. Více v Důchodové reformě DSSS.

8. DŮSLEDNÁ OCHRANA MENŠINOVÝCH AKCIONÁŘŮ. Současný systém vnímá aktivní menšinové akcionáře pouze jako „obtížný hmyz“, neboť často představovali nepříjemnou překážku pro tuneláře, důkazem čehož je například institut vytěsnění minoritních akcionářů, nebo-li squeeze outu, který je zneužíván k zabavení jejich majetku. Požadujeme jeho uvedení do souladu s praxí ve vyspělých zemích a posílení práv menšinových akcionářů, zejména práv na informace, dále možnost hlasovat na valné hromadě korespondenčně a rozsáhlejší ochranu minoritních akcionářů tak, aby lidé mohli vlastnit podíly v podnicích beze strachu z okradení. Menšinoví akcionáři v mnoha případech odvádí velmi kvalitní práci při kontrole hospodaření firmy a blokují případy tunelování.

9. STÁTNÍ KONTROLA STRATEGICKÉ INFRASTRUKTURY. Je zcela nepřípustné, že se soukromý kapitál zmocnil takových majetků, jako jsou rozvodné závody elektřiny, vodárenské společnosti, nemocnice, nádraží, dálnice a jiné prvky infrastruktury, které jsou klíčové pro fungování státu a které měly spíše charakter veřejné služby, nebo regulovaného monopolu než ziskového podnikání. Nevidíme zde žádný přínos investorů a tržního prostředí, těžko bude vodovodní firma z Příbrami konkurovat vodovodní firmě z Ostravy. Ti se chovají pouze jako výběrčí daní. Odmítáme v těchto podnicích prosazovaný model PPP (Public Private Partnership), jako inovovaný model tunelování státu, kde investor slízne smetanu a stát nese rizika a platí výlohy.

10. RADIKÁLNÍ SNÍŽENÍ BYROKRACIE a daní pro produktivní podniky, zaměstnance a živnostníky. Obrovské úspory dané eliminací nutnosti věčné podpory finanční oligarchie a sociálně nepřizpůsobivých uvolní prostředky, které bude možné vrátit na daních lidem i podnikům. Bude možné například některé daně zcela eliminovat. Zcela zrušíme mnohé zákony komplikující život a podnikání našim lidem, jako například Antidiskriminační zákon.

11. INVESTICE DO VLASTNÍCH LIDÍ a technologií jako budoucnost státu. Nikoliv dovoz otroků pro montovny a výchova klientů pro „sociální pracovníky“. Naše budoucí hospodářská prosperita bude zcela záviset na schopnostech našich lidí. A to jak na produktivních schopnostech, tak na obranyschopnosti obyvatelstva vůči švindlům, vykrádání a rozvratu, jehož původcem je lichvářský mezinárodní kapitál. Pro oba tyto úkoly, které před námi leží, budeme potřebovat vysoce inteligentní odborníky, kteří budou držet pospolu a maximálně kooperovat jako jeden národ. Proto potřebujeme směřovat prostředky do vzdělání, nikoliv do zaostalých a demotivovaných jedinců bez nadání, kteří se navíc nepřátelsky vymezují vůči našemu národu, nebo podpory imigrantů. Je potřeba investovat prostředky ve vzdělání tam, kde je největší zisk. Do našich nejnadanějších, jedinců s vůlí něco dokázat a tvořit. Je třeba podporovat talentované, a vychovat je k loajalitě k národu, aby investice vraceli ve formě tvorby celé společnosti.

12. DŮRAZ NA MODERNÍ TECHNOLOGIE, substituce práce technologiemi, potřebujeme kvalifikované, motivované, loajální, kreativní a podnikavé občany. Nebudeme proto soutěžit v tom, kdo do Evropy vpustí více nekvalifikovaných námezdních sil pracujících v otrockých podmínkách. Chceme vyšší cenou práce podpořit nahrazování nekvalifikované práce kapitálem tak, abychom nekvalifikované imigranty vůbec nepotřebovali.

13. EKONOMICKY SMYSLUPLNÉ ZAHRANIČNÍ VZTAHY. Zastavení nesmyslné zahraniční pomoci a přestat zbytečně provokovat Čínu a zejména Rusko. Chceme nastolit výhodné vztahy zejména s Ruskem, které pro nás představuje stabilního dodavatele energetických surovin, Německem a jinými evropskými státy. Tato kooperace může mít podobu členství v EU, ale také nemusí, jak je vidět na příkladech Švýcarska a Norska.

14. NÁVRAT PŮVODNÍHO POSLANÍ VZDĚLÁNÍ, kultivace jedince k produktivním činnostem a k budování kultury založené na nejlepších tradicích evropského kulturního dědictví. Vzdělávací systém musí v lidech probouzet to nejlepší, tedy kromě produktivních schopností i morální kvality. Odmítáme nazývat vzděláním a dotovat pouhou indoktrinaci k multikulturalizmu, opakování blábolů gender studies nebo pouze nenáročné „ukecané“ obory, jejichž jediným cílem je dát VŠ diplom i netalentovaným, nebo dokonce pouze platícím jedincům.

Vaše návrhy do ekonomického programu

Napadlo Vás doplnit či pozměnit ekonomický program DSSS? Napiště svůj příspěvek a zašlete jej na naší mailovou adresu: info@dsss.cz Do předmětu mailu napište EKONOM. Podnětné návrhy po konzultaci s ekonomickým týmem DSSS zveřejníme.