Program DSSS 2015

Bannov_2

Preambule

Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) je politickým subjektem, uznávajícím politické pluralitní a demokratické zřízení v České republice, a v tomto smyslu také přijímá odpovědnost na případné participaci moci.

Členem Dělnické strany sociální spravedlnosti se může stát každý občan České republiky starší 18 let, jenž souhlasí s tímto Programem. Organizační záležitosti strany řeší Stanovy DSSS.

Dělnická strana sociální spravedlnosti požaduje obnovení pořádku, spravedlnosti a platnosti zákonů pro všechny občany bez rozdílu barvy pleti, pohlaví či náboženského vyznání. 

Dělnická strana nemůže přijmout současný bezbřehý ekonomický, právní i politický liberalismus, založený na sociálním sobectví s absencí solidarity, redukujíc život na pouhé ekonomické využití s cílem vytvořit z člověka bezcitnou konzumní bytost.

Vycházejíc ze snahy o nápravu politického a morálního života občanů v našem státě, předkládá DSSS svým členům - jakož i ostatním občanům – Program, jenž ideově stojí na třech základních pilířích. První pilíř tvoří národně politická oblast, následuje část zahrnující morální a mravně politické záležitosti, a konečně oblast ekonomická a sociální, přičemž všechny tři části spolu tvoří nedílný celek.

I.

Dělnická strana požaduje znovuobnovení svrchovanosti České republiky. Odmítáme přenášení pravomocí do nadnárodního bruselského centra, čímž dochází ke ztrátě suverenity naší republiky. Rovněž odmítáme stále se prohlubující federalizaci Evropy, vytvoření jednotné evropské vlády a funkci evropského prezidenta. Preferujeme spolupráci mezi národy na rovnocenné, vzájemné bázi, nikoliv na podřízenosti diktátu ekonomicky silnějších států, jako je tomu v současné Evropské unii. Požadujeme referendum o vystoupení z EU. Odmítáme přijetí jednotné evropské měny eura.

Vystoupení z vojenských struktur NATO. Česká armáda musí být plně profesionální, v  dostatečném počtu a moderně vyzbrojená schopná obrany republiky. Požadujeme okamžité stažení českých vojáků ze všech zahraničních misí NATO, čímž se zamezí obrovskému plýtvání finančních prostředků ze stání pokladny. Vzhledem k naší pohnuté historii je třeba spoléhat se sami na sebe a nebýt odkázáni na rozhodnutí velmocí. To souvisí i s naší snahou dosáhnout státní a politickou neutralitu České republiky a usilovat o uznání tohoto stavu u všech relevantních velmocí světa.

Vypovědět ilegální přistěhovalce. Nepřejeme si zemi plnou imigrantů, přistěhovalců ze států bývalého Sovětského svazu, Balkánu, Asie, Dálného východu apod. Politický azyl či povolení k pobytu by měla dostat pouze osoba s čistým trestním rejstříkem, s pracovní či studijní minulostí a bez závazků vůči svému rodnému či jinému státu, u které se rovněž dá předpokládat, že se přizpůsobí národním tradicím a hodnotám, a bude tak moci být plně asimilována do většinové společnosti.

Reforma ústavních institucí. Požadujeme zavedení jednokomorového parlamentu o počtu dvou set poslanců, omezení poslanecké imunity. Senát považujeme vzhledem k jeho pravomocím za zbytečný a neefektivní. Prosazujeme snížení hranice pro vstup do parlamentu pro politické strany na tři procenta, neboť tím dojde k větší demokratizaci společnosti, oživení politické scény a odbourání zakonzervovaného stavu způsobujícího stagnaci v politické sféře. 

Zrušení státních dotací pro politické strany za mandáty poslanců a senátorů. Státní příspěvek politické straně bude vyplácen pouze jednorázově za hlasy ve volbách při dosažení hranice 1 % a ročně při dosažení volební hranice 3 %. Současný systém odměňování za získané mandáty poslanců a senátorů je vzhledem k naší ekonomické situaci příliš štědrý.

Zavedení odvolacího práva voličů vůči poslancům, tzv. imperativní mandát. Poslanec je zodpovědný svým voličům a politické straně, která ho nominovala na volební kandidátku po celé volební období. Pokud přestane poslanec prosazovat volební program, díky němuž byl do funkce zvolen, politická strana má právo zbavit jej poslaneckého mandátu a nominovat na jeho místo náhradníka. Rovněž požadujeme zrušení doživotní funkce soudce všech stupňů soudů; pokud se prokáže jeho nekompetentnost nebo závažné pochybení v jeho rozhodnutí, a to i v minulosti – bude odvolán.

Souhlasíme s přímou volbu prezidenta republiky; prosazujeme přímou volbu starostů měst a obcí. Požadujeme zřízení Ústavního zákona o referendu jak na celostátní, tak i na obecní úrovni. Pro vypsání referenda je nutné shromáždit 50 000 podpisů, pro jeho platnost 20% minimální volební účast.  

Žádáme daleko větší samostatnost měst a obcí v právní, ale i daňové oblasti. Pokud vyhlášky jejich zastupitelstev nejsou v rozporu s vojensko-bezpečnostní politikou státu nebo obecnými mravy a morálkou, mají mít platnost zákona v dané obci a žádný soud je nemůže zrušit.

Požadujeme zřízení zemských hranic Moravy a Slezska, neboť jejich současná absence není v souladu s Ústavou ČR, jakož i s Velkým státním znakem ČR. Morava i Slezsko byly vždy nedílnou součástí Zemí koruny české a v jeho rámci se země jasně identifikovaly svými  historickými územními hranicemi. Z tohoto důvodu je vyznačení geografických hranic historických zemí vzhledem k jejich kulturní a historické identitě nutností. Česká republika ovšem zůstává unitárním státem.

Přehodnotíme i pomoc českého státu tzv. třetímu světu; nejsme tak bohatí, abychom mohli kdekomu pomáhat. Jsme si dobře vědomi, že problémy rozvojových zemí jsou jejich vnitřní záležitostí a že téměř veškerá zahraniční pomoc se k prostým občanům nedostane, neboť končí v kapsách a na bankovních účtech vedoucích představitelů těchto zemí či různých kmenových náčelníků, kteří pak nakupují zbraně na likvidaci své případné opozice.

II.

Přísná ochrana kulturního a národního dědictví. Jsme si vědomi, že Je třeba uchovávat konzervativní, morálně-duchovní hodnoty, jež jsou zárukou kvality života lidské společnosti. Kulturní a národní bohatství je odkazem našich předků a je povinností státu se o ně řádně starat. Důsledně a přísně trestat pokusy o ilegální vývoz historických památek do ciziny. Stát musí řádně dohlížet na ochranu a případnou revitalizaci kulturních památek.

Odmítáme snahy postavit zákonem homosexuální vztahy na stejnou úroveň manželství. Žádáme zrušení zákona o partnerských vztazích. Aktivity pochybných pseudohumanistů jsou mimořádně nebezpečné pro občanský pořádek a přirozený stav společnosti a znamenají postupný morální ale i fyzický úpadek lidské společnosti. Odmítáme adopce dětí homosexuálními páry.

Požadujeme trest smrti pro masové vrahy a za těžké zločiny na dětech a starých lidech. Požadujeme znovuobnovení trestu smrti za zvlášť závažné a brutální zločiny, mezi které patří především násilí na dětech, ženách, nemocných a starých lidech. Jsme toho názoru, že vrahové nemají ve slušné společnosti místo a žádné polehčující okolnosti v rámci falešné humanity nejsou přípustné. Dále je třeba snížit trestní odpovědnost u pachatelů na čtrnáct let. Justice musí být schopna řešit kvalitně a především spravedlivě soudní procesy v přijatelné lhůtě. Odmítáme kriminalizování lidí na základě jejich názorů, myšlenek a občanských postojů, a tím vytváření novodobých honů na čarodějnice a politických procesů. Občan musí získat pocit důvěry ve vymahatelnost svých práv.

Je třeba novelizovat Zákon o policii, jakož i zákon o vězeňství. Každý zločinec, pouliční zloděj, násilník, ale i výrostci poškozující majetek obce či vlastníka domu, různí rváči a provokatéři apod. musejí počítat s tím, že policie se s nimi při dopadení mazlit nebude a veškerá odpovědnost proto padá na ně. Jejich svoboda skončila tam, kde začíná svoboda jiného. Prosadíme posílení pravomocí policie, zvýšení počtu policistů v závislosti na množství kriminality v regionu a zlepšení platových podmínek (zvýšení atraktivity tohoto náročného povolání). Zefektivníme její činnost v rámci korupčních kauz a zajistíme odpolitizování.

Je nutné zavést Zákon o domovském právu. Zákon o domovském právu by občanům v případě jejich nouze zaručoval dostačující pomoc obce, v níž trvale bydlí. Takové opatření by současně umožnilo městům zbavit se nepřizpůsobivých občanů, kteří dlouhodobě porušují svým chováním základní pravidla občanského soužití.

Odmítáme zvýhodňování občanů na základě barvy pleti. Všichni občané mají mít nejen svá práva, ale také své povinnosti, nikdo nesmí být zvýhodňován, ani diskriminován. Sociální dávky musí být předmětem pomoci v tíživé životní situaci, nikoliv cílem k pohodlnému parazitování na úkor slušných lidí. 

Důsledné potírání tvrdých drog, které se v tomto evropském prostředí za škodlivé drogy považují. Tvrdé tresty zejména pro jejich distributory, ale i uživatele. Pro dealery drog navrhujeme tvrdé tresty vězení bez možnosti předčasného propuštění. Pobyt v léčebně pro drogově závislé si každý narkoman bude hradit ze svých prostředků, státní dotace je v tomto případě nepřípustná.

Prošetření privatizačních podvodů a důsledné potrestání všech viníků z tzv. malé a velké privatizace z počátku devadesátých let. Viníci, kteří tehdy umožnili obrovské rozkrádání státního majetku, musejí být odhaleni a po zásluze potrestáni včetně zabavení osobního majetku. Rovněž zablokovat veškerý majetek - včetně osobního - těm podnikatelům, kteří na svém kontě mají zkrachovalé a rozprodané podniky či dluží státu a věnují se nekalému podnikání. 

III.

Vrátit Zákoníku práce jeho pravý smysl. Naším cílem je zajistit dodržování práv zaměstnanců a vytvořit tvořivou atmosféru partnerství mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Zaměstnanci musí mít ze strany zaměstnavatelů garantována veškerá práva dle Zákoníku práce; v případě jeho nedodržování hrozí zaměstnavateli sankce. Z toho důvodu je třeba zřídit speciální pracovní soudy, které by byly pro zaměstnance bezplatné; rovněž zaměstnanci by měli pro řešení případných konfliktů bezplatnou právní poradnu.  

Zastavit krizový růst nezaměstnanosti. Vycházíme z faktu, že práce není zboží v běžném slova smyslu, nýbrž je pro člověka nutností a má svůj hluboký mravní a sociální význam. Vytvářet nová pracovní místa podporou ekonomického růstu a investic zaměřených zejména na regiony postižené obrovskou mírou nezaměstnanosti. Využít systém rekvalifikací podle potřeby změn odbornosti a celoživotního vzdělávání. Zabezpečit formou dotací zaměstnávání absolventů škol a vyučených, kteří neměli možnost získat  potřebnou praxi ve svém oboru. Jsme pro podporu přednostně živnostníků, malých a středních podniků.

Úřední místa budou obsazována pouze na základě osobních zásluh a kvalifikace, nikoliv politickým protěžováním. Důležitá úřední místa ve státní sféře, zejména ministerstva, musí být obsazována na základě odborných kvalit úředníků, nikoliv podle členství v politické straně. „Správná“ stranická legitimace není vstupenkou na lukrativní posty a členství ve správních a dozorčích radách. Požadujeme zavedení tzv. úřednické definitivy, o kterou by dotyčný úředník přišel pouze v případě závažného porušení předpisů či dlouhodobé nekvalitní práce.

Požadujeme, aby vlastnictví výrobních prostředků, budov apod. bylo nejen soukromé, ale i družstevní a státní. Zejména podporujeme vznik podniků se zaměstnaneckými akciemi, v kterých zaměstnanci jsou ve vztahu k zaměstnavateli jeho partneři a podílejí se na čistém zisku podniku, jakož i odpovědností za jeho chod.

Podporujeme vznikání řemeslnických cechů, cechovních spolků, jakož i cechovních komor za účelem obnovení zašlé slávy českého řemesla a jeho tradic. Tyto cechy mohou vytvářet svoje vlastní finanční fondy, jež by byly kapitalizované, a sloužily by na sociální podporu svým členům např. v případě nezaměstnanosti, nebo jako půjčky apod. 

Vrátit prestiž a uplatnění učebním oborům a řemeslu jako takovému. Zajistit důkladnou optimalizaci sítě středních škol a učilišť s ohledem na regionální podmínky. Připravovat potřebné obory podle reálné dostupnosti pracovních míst v dané oblasti. Podporovat kvalitní přípravu na dělnické profese. Zde se mohou dobře uplatnit výše zmíněné cechy a cechovní komory. 

Podporovat české zemědělství a český venkov. DSSS nepovažuje zemědělskou, ale i jinou půdu České republiky, za zboží, a proto odmítá jakoukoliv spekulaci s ní, jakož i její prodej cizincům. Soběstačnost našeho státu ve výrobě potravin je naším hlavním cílem. Rozvoj zemědělství a kvalitní podmínky pro kultivaci krajiny a prostředí venkova musí být jedním z hlavních národních zájmů. Podporovat rovnost všech forem podnikání v zemědělství bez jakéhokoliv omezení. Pro kvalitní rozvoj venkova je nutné zajistit dobré životní podmínky jeho obyvatel. S tím souvisí především dopravní obslužnost a dostupnost všech služeb.

Zjednodušení daňové soustavy a omezit byrokracii a svévoli finančních úředníků. Základem fungující daňové reformy by mělo být snižování nepřímých daní (zajištění větší koupěschopnosti), tedy těch, které nejvíce zatěžují sociálně slabší skupiny obyvatel. Dále u velkých podnikatelských subjektů zavést daňovou progresi, a to tak, že právnická osoba čím větší zisky by vykazovala, tím větší by měla daňovou zátěž. Tato progrese by ovšem neplatila v případě, pokud by právnická osoba značnou část svého zisku použila jako investici např. do infrastruktury státu, zdravotnictví, školství, tělovýchovy, ekologie apod., tedy do státních investic.

Je třeba se zaměřit na důsledné vybírání a placení daní. V případě jejich neplacení zavést nekompromisní postihy. Naopak pro podnikatele, kteří placení daní dodržují, zavést mimořádnou „daňovou odměnu“. Odmítáme přenášení problémů a finančních ztrát v oblasti bankovnictví na daňové poplatníky.

Omezit příliv cizího kapitálu, posílit domácí podnikatele, živnostníky, obchodníky a výrobce. Tito se musí stát hnacím motorem a páteří české ekonomiky. Čeští podnikatelé musí mít stejné podmínky pro podnikání jako zahraniční podnikatelé či nadnárodní firmy. Je naprosto nepřijatelné zvýhodňování cizího kapitálu nejrůznějšími úlevami, například formou „daňových prázdnin“. Snížit daňové zatížení středních a malých podnikatelů tak, aby se ušetřené finanční prostředky staly zdrojem k rozvoji dalšímu podnikání, což se příznivě projeví na ekonomickém růstu.

Stát se musí podílet značnou měrou na garanci slušného sociálního zázemí pro zaměstnance, dělníky a jejich rodiny. Stát nemůže mít zájem na ilegálně přivandrovalých námezdních dělnících. Ale nemůže mu být také lhostejné zbídačení celých sociálních skupin českého obyvatelstva. Všichni zaměstnanci, nejen dělníci, mají nárok na důstojné životní podmínky a perspektivu zvyšování životní úrovně.

V souvislosti s vymíráním obyvatelstva všemožně podporovat mladé rodiny, aby si mohly dovolit mít děti. Za tím účelem je třeba obnovit státní bytovou výstavbu pro mladé rodiny. Právo na bydlení je jedním ze základních lidských práv a z tohoto důvodu není možné ponechat tuto důležitou oblast pouze působení tržnímu hospodářství. Musí být vytvořeny podmínky finanční i legislativní pro znovuzahájení této výstavby. Finančně podpořit Státní fond na rozvoj bydlení a zvýšit finanční krytí státních programů na obnovu bytového fondu. Rovněž podporovat rozvoj bytových družstev a družstevní bytové výstavby formou bezúročné půjčky.

Zajistit kvalitně fungující zdravotnický systém. Zdravotní péče musí pro občany zůstat bezplatná, s výjimkou luxusních zdravotnických služeb. Požadujeme zrušení zdravotních poplatků. Je neodkladně třeba zredukovat počet zdravotních pojišťoven a zprůhlednit jejich činnost. Peníze od daňových poplatníků musí jít přímo do zdravotnictví, nikoliv na výstavbu luxusních paláců. Prosazujeme navýšení odměn zdravotním sestrám, které bývají často opomíjené. Odmítáme plýtvání finančních prostředků ve formě bezplatného léčení cizinců, kteří do České republiky přicestovali z oblasti Afriky, Asie a Dálného východu. Prioritu v lékařské péči mají čeští občané.  

Komplexní národní reforma českého školství. Vytvoření výhodných podmínek pro studium sociálně slabších studentů. Vzdělanost národa je obrazem jeho kvalit a zároveň jeho budoucností. České školství musí vychovávat k vlastenectví a úctě k národním tradicím a kulturním hodnotám. Základním pilířem školství musí být školy státní, hrazené z veřejného rozpočtu. Soukromé školy jsou hrazeny pouze ze zdrojů jejich zřizovatelů. Ve školách základního typu je zapotřebí postupně odbourávat systém liberální výchovy a žáky naopak vést k úctě k autoritě, sebeovládání a kamarádství. Prosazujeme zvýšení platu učitelů, aby jejich platové podmínky odpovídaly důležitosti jejich povolání.

Rozvoj sportu a tělovýchovy. Stát musí vytvářet podmínky pro rozvoj sportovních aktivit občanů a pro masový i výkonnostní sport a tělovýchovu, což je nejlepší zárukou pro zdravý rozvoj generací. Provozovatele sportovních aktivit motivovat k pořádání akcí pro širokou veřejnost daňovými úlevami. Rovněž vytvářet takové podmínky, aby si každý, kdo chce a může po své práci či ve svém volnu, mohl zacvičit v prostředí k tomu určeném, v tělocvičně apod. buďto zcela zdarma nebo za minimální poplatek.

Ekologie. Podporujeme zachování jaderné energetiky. Prolomení těžebních limitů uhlí na severu Čech musí být řešeno referendem. Bezvýhradná podpora železniční dopravy. Používat jí na přepravu nákladů či na přepravu celých kamionů. Dořešit s německou stranou možnost přepravovat vlakem kamiony přes Krušné hory. Úplný zákaz jízd kamionů přes víkend, kromě nákladů se zbožím krátké trvanlivosti či zvířaty. Zvýšit počet chráněných krajinných oblastí. Důsledná kontrola činnosti ve stávajících chráněných krajinných oblastí. Byznys nesmí zvítězit nad čistou přírodou.

Senioři musí mít důstojné podmínky pro svůj život. Odchod občana do důchodu nesmí znamenat snížení jeho životní úrovně a odstranění na okraj společnosti. Stát musí zajistit seniorům důstojné podmínky a nenechat je napospas osudu. Důchody musí být každoročně valorizovány tak, aby byla pokryta míra zdražení ve všech oblastech a vzhledem na reálný pokles kupní hodnoty. Výše průměrného důchodu nesmí poklesnout pod 50 % mediánu mezd. Odmítáme zvyšování hranice odchodu do důchodu a požadujeme její zastavení pro muže na 62 let a pro ženy 60 let. Odmítáme vládní reformu penzijního systému a povinné spoření do soukromých penzijních fondů. Důchod musí být všem občanům bez rozdílu barvy pleti vypočítáván podle odpracovaných let a výše výdělku.

DĚLNICKÁ STRANA SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI – JEDINÁ NÁRODNÍ OPOZICE!