Programové cíle koalice v Duchcově

11. listopadu 2014 Nově složená koalice v Duchcově, kterou spolu s ČSSD a KSČM tvoří i Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), se ihned po svém ustanovení ocitla pod mediální palbou a hrozeb z Lidového domu, kdy padala slova o rušení místní buňky socialistů a vyloučení jejích členů, samozřejmě demokratickým způsobem…

Dnes zveřejňujeme dohodu o základních programových prioritách duchcovské koalice, co chce prosadit a realizovat v nadcházejícím čtyřletém období, aby si každý z čtenářů mohl udělat obrázek o „nebezpečí extremismu“ na radnici.

Programové cíle koalice

Bezpečnost občanů ve městě

Zefektivnit práci městské policie, včetně asistentů prevence kriminality. Zvýšit účinnost vyhodnocování záznamů z kamerového systému. V represivní činnosti MP, důrazně postihovat rušení nočního klidu, znečišťování nebo poškozování veřejného majetku nebo majetku jiných osob a s městem neprojednané zábory veřejného prostranství.

Pravidelně vyhodnocovat práci strážníků MP, asistentů PK a v případě nečinnosti vyvodit rázná opatření.

Určit jasná pravidla nulové tolerance vůči všem občanům, kteří ohrožují, omezují či jinak obtěžují ostatní občany města, a to bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení (viz Listina základních práv a svobod).

Důsledně uplatňovat zákon o přestupcích, včetně sankce umožňující zákaz pobytu problémových osob ve městě.

Ve spolupráci s MP a PČR pořádat veřejné diskuse s občany ve městě k bezpečnostní situaci ve městě a připomínky občanů zapracovávat do programů rady a zastupitelstva města. V rámci prevence kriminality pořádat besedy ve školách i se seniory v DPS a klubu důchodců. Pořádat prezentační akce informující o práci PČR, MP a integrovaného záchranného systému.

Rozšířit spolupráci města a městské policie s majiteli a provozovateli heren, tak, aby bylo možné omezit hazardní hry osobám mladistvým a osobám pobírajícím sociální dávky. V případě, že spolupráce města v otázce nežádoucích klientů v hernách nebude možná, pak přikročit ke snížení počtu výherních automatů a heren na území města Duchcova.

Hospodaření s finančními prostředky města

Provést analýzu mandatorních výdajů města, vyhodnotit efektivnost jednotlivých nákladů a optimalizovat jejich čerpání.

Investiční záměry města realizovat s cílem minimalizovat výdaje z rozpočtu města. Za tím účelem vyvinout maximální úsilí při získávání dotací z fondů EU, jednotlivých ministerstvech a Ústeckého kraje.

Rezervní prostředky přednostně používat k doplácení dotačních programů.

Pro aktivity směřující k zajištění kulturních, sportovních a dalších společenských potřeb obyvatel města Duchcova usilovat o získávání sponzorských darů pro podporu města i dalších subjektů působících na území města.

Hospodaření s finančními prostředky města důsledně kontrolovat, aby byly efektivně použity ve prospěch města a jeho obyvatel, v souladu s jeho dlouhodobými záměry a byl zajištěn jeho udržitelný rozvoj.

Dopravní obslužnost

Zachovat městskou dopravu v Duchcově a rozšířit trasu o další zastávky městské dopravy, a to u nemocnice, obchodních center a na nám. Republiky.

Pro děti do 12-ti let a občany nad 65 let prosadit městkou dopravu zdarma.

Usilovat o zachování autobusového spojení s městy v okolí Duchcova, zejména linky Osek -  Duchcově  – Teplice, Duchcov – Bílina.

Podporovat seniory a umožnit jim prožití důstojného stáří. Prosadit pro ně slevu na příměstskou dopravu (Duchcov – Teplice).

Usilovat o zachování co nejvyššího počtu vlakových spojení s Duchcovem.

Komunikace

Podporovat vybudování kruhového objezdu na křižovatce Osecká – Teplická – Horská.

Usilovat o rekonstrukci inženýrských sítí v historické části města, tak aby bylo možné zahájit rekonstrukci komunikací a chodníků v této části města.

Opravovat poškozené a mnohdy nefunkční zastaralé dešťové kanalizace a veřejné osvětlení ve městě.

Pokračovat v opravách komunikací a chodníků, které budou probíhat za předpokladu rekonstrukce kanalizační sítě, rozvodu plynu a elektrické energie.

Bytová politika

Stávající bytový fond, zbylý po privatizačních vlnách, ponechat městu a zrekonstruovat jej.

Provádět údržbu a modernizaci bytového fondu.

Dokončit započatou reformu správy majetku města.

Důsledně postihovat nájemní nekázeň, rovněž i ničení majetku nepřizpůsobivými občany.

Školství, kultura a sport

Podpoříme naše základní školy i školy mateřské v jejich projektech v oblasti vybavenosti a prestiže.

Podporovat snahy o zachování středních škol ve městě. Jednat s Krajským úřadem Ústeckého kraje o zachování středního školství ve městě.

Zahájíme jednání s vedením školy ZŠ A. Sochora o zřízení specializované sportovní třídy.

Podpoříme kulturní, sportovní, zájmovou a spolkovou činnost ve městě upravenými Pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory, zejména s přihlédnutím k aktivní činnosti mládeže.

Chceme pokračovat v rekonstrukcích našich sportovních areálů s využitím dotací.

V případě vypsání dotačního titulu zrealizujeme obnovu fasády na ZŠ A. Sochora.

Upravíme okolí města pro zimní a letní relaxaci občanů (prodloužíme in-line dráhy a upravíme cyklostezky, v zimních měsících upravíme plochu pro bruslení). 

Péče o památky a historické dědictví města, památníky a památné hroby.

Zpracovat koncepci ochrany památek ve městě, stanovit priority podle důležitosti, finančních možností města včetně dotačních titulů, a následně sestavit pořadí jejich údržby.

Udržovat tradiční a reprezentativní CASANOVSKÉ SLAVNOSTI v našem městě.

Zajistit obnovu a rozšíření dětských hřišť.

Životní prostředí

Prosadit eliminaci negativních vlivů jako důsledek těžební činnosti či provozu elektrárny a trvat na kompenzacích za hlučnost a prašnost. Jednat s vedením SD, a.s. a ČEZ, a. s. –  Elektrárna Ledvice o vybudování zeleného koridoru mezi městem Duchcov a výsypkou.

Zasazovat se o pokračování obnovy zeleně ve městě a čerpání z limitu náhradní výsadby.

ÚPD

Usilovat o zařazení záměru obchvatu města Duchcova ze severního, východního a jižního směru v trasách Teplice – Litvínov, Teplice – Bílina a Bílina – průmyslová zóna jižního části města Duchcova.

Zdravotnictví

Zasadit se o udržení provozu městské nemocnice, spolupracovat s jejím vedením a pomáhat při řešení případných problémů.

Vytvořit podmínky pro vznik chybějících ambulantních zdravotnických pracovišť v Duchcově, zejména pro specializace zubař, gynekolog, kožní, oční.

Technické služby

Usilovat o rozvoj Technických služeb města Duchcova s.r.o. ve vlastnictví města. Nadále je dle potřeby, a hlavně v případě možnosti získání dotace, vybavovat novou technikou, aby mohly rozšiřovat efektivní služby pro město a jeho obyvatele.

Vytvořit podmínky pro zvýhodnění občanů důsledně provádějících třídění odpadů, prostřednictvím programu čárových kódů umístěných na popelnicích (pytlích) pro svoz komunálního odpadu.

Ostatní

V rámci zákona upřednostňovat a podporovat duchcovské podnikatele, popřípadě firmy z okolí zaměstnávající duchcovské občany.

Usilovat o získání dotačních titulů k zateplení bytových domů, školských zařízení, objektů sportovních zařízení, odbahnění rybníku Plemple a nákupu techniky pro dobrovolné hasiče, atd.

Pokud by město stálo před závažným rozhodnutím velké finanční náročnosti s nejistým výsledkem, jako byla například koupě starého nádraží, zasadit se o vypsání referenda.

Prostřednictvím poslanců České republiky, případně zastupitelů Ústeckého kraje (pro majitele pozemků bývalého TDV či pozemků za hřbitovem) budeme jednat o možných investorech, kteří by na zmíněných pozemcích chtěli podnikat a vytvořili by tak pracovní příležitosti pro občany města.

Tiskové centrum DSSS