Žaloba na Sobotku

a zároveň na jeho ministra průmyslu vlády ČR, ing. Havlíčka.

V dávné minulosti naše země od milostivého Boha byla obdařena bohatými ložisky stříbra; tehdejší šlechta a králové stříbro ve válkách, ale i jinak, prošustrovali.

Ve století dvacátém nás Bůh obdaroval uranovou rudou, kterou komunisté „za hubičky“ dodávali do Sovětského svazu pro výrobu jejich jaderného arzenálu. Jako památníky těch dob jsou v Krušných horách pozůstatky koncentračních táborů pro české politické vězně, pomocí jejichž otrocké práce byla ruda ze země dobývána.

V současnosti se našla opět v Krušných horách ruda s názvem lithium. Podle odborníků je lithium pro moderní průmysl nepostradatelnou a vzácnou surovinou, a v našich horách je této rudy prý velmi bohaté ložisko v hodnotě 3 biliony korun.

Jako český občan s českou národností - a vlastenec - podal jsem dneska, tj. 9.10.-17 žalobu na premiéra Sobotku a jeho ministra průmyslu, kteří už surovinu v zemi prodali australské firmě, jež má lithium dobývat. Ve smlouvě, kterou Havlíček a Sobotka s australskou firmou uzavřel, není ani slovo o ziscích, kam poplynou, není ani slovo, jakou procentní účast má český stát, a zda-li vůbec bude stát těžby účasten. Český národ opět, jako už tolikrát v minulosti, byl o své bohatství okraden.

 

 

Obvodní státní zastupitelství Praha 6

U Roháčových kasáren 1500/25

Praha – Vršovice, 100 00

Věc: Trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů vlastizrada podle § 309 Trestního zákoníku; Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ; Účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 TrZ; Zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TrZ; Přijetí úplatku podle § 331 TrZ a Porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TrZ    

 

Podezřelí: Mgr. Bohuslav Sobotka, nar. 23. října 1971, předseda vlády České republiky

                  Ing. Jiří Havlíček, nar. 16. května 1976, Ministr průmyslu a obchodu                    další neznámí pachatelé

 

 

Oznamovatel: Mgr. Ladislav Malý, nar. 7. 4. 1946

 

                  

 

Poškozený:     Česká republika a všichni její občané

   Podávám trestní oznámení na předsedu vlády Bohuslava Sobotku a ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, neboť existuje podezření, že se podezřelý Jiří Havlíček dne 2. 10. 2017 podepsáním tzv. „Memoranda o porozumění, které se týká spolupráce v oblasti těžby a zpracování lithia v České republice“se společností European Metals Holdings Ltd. dopustil výše uvedených trestných činů. Podezřelý Bohuslav Sobotka, jako jeho vládní i stranický nadřízený o tom nepochybně věděl a muselo se tak stát s jeho souhlasem. Do této činnosti musely být zapleteny i další osoby, a to jak veřejní činitelé v ČR, tak zástupci australské firmy European Metals Holdings Ltd. 

V důsledku jejich činnosti České republice a jejím občanům reálně hrozí, že zásoby lithia, které mají  při současných cenách hodnotu 3 biliony korun a vzhledem k předpokládanému růstu cen to v budoucnosti může být ještě více, mohou být vytěženy zahraniční firmou, přičemž téměř všechen zisk bude vyvezen do ciziny a čeští občané z toho nebudou mít nic, kromě několika stovek až několika tisíc podprůměrně placených pracovních míst, a navíc životní prostředí v ČR utrpí vážné škody.

Pokud by lithium těžil státní nebo polostátní podnik mohl by být zisk pro ČR mnohonásobně vyšší.

I v případě, že se stát rozhodne přenechat těžební práva soukromé firmě, měla by to být česká firma, která platí v ČR daně a především by stát měl mít smluvně zajištěn výrazný podíl na zisku, jak je to v jiných zemích obvyklé.

Je podezření, že se výše jmenovaní podezřelí snaží o to, aby stát z toho měl velmi málo a téměř všechen zisk by měla společnost European Metals Holdings Ltd. Memorandum je pro ČR nápadně nevýhodné. To vyvolává vážné podezření z korupce a zneužití povinnosti při správě cizího majetku.

Dále je podezření, že se podezřelí vzhledem ke svému politickému postavení dopustili také zneužití pravomoci úřední osoby a to vše jako členové organizované zločinecké skupiny působící ve více státech a vzhledem k závažnosti věci se může jednat i o vlastizradu. Proto navrhujeme, aby orgány činné v trestním řízení zahájily trestní stíhání výše uvedených podezřelých a aby požádali Poslaneckou sněmovnu o souhlas s trestním stíháním.

Povinností orgánů činných v trestním řízení je stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví, a to bez ohledu na to, kdo je jejich pachatelem. Proto, když dochází k pokusu o zvlášť závažný zločin, který výši způsobené škody v dějinách České republiky nemá ani zdaleka obdoby, je povinností orgánů činných v trestním řízení snažit se tomuto zločinu zabránit dokud je čas, to znamená, dokud činnost podezřelých došla pouze do stadia podpisu uvedeného „memoranda“ ale nebyla dosud uzavřena vzájemně závazná smlouva o těžbě.

Oznamovatel připomíná, že minimálně u podezřelého Bohuslava Sobotky by se nejednalo o první takto závažný zločin, neboť je podezření že se dopustil obdobného jednání při privatizaci Ostravsko-karvinských dolů, když kvůli této privatizaci došlo ke škodám za desítky miliard, ztrátě tisíců pracovních míst a těžkým ekonomickým následkům pro celou Severní Moravu.

Oznamovatel žádá orgány činné v trestním řízení, aby ho informovaly o průběhu a výsledku vyšetřování.   

Důkazy:

Výše zmíněné memorandum, viz: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ministr-jiri-havlicek-prosazuje-vyuziti-ziskavaneho-lithia-v-ceske-republice--232237/

Následující články:

https://aeronet.cz/news/megatunel-za-3-biliony-korun-pouhych-17-dni-pred-volbami-do-snemovny-australsti-tezari-na-posledni-chvili-dostali-od-ministra-prumyslu-bianco-sek-na-privatizaci-tezby-lithia-pod-cinovcem-cesky-stat/

http://www.securitymagazin.cz/komentare/olga-havlova-tunel-jmenem-lithium-aneb-druhe-okd-pod-taktovkou-cssd-1404057607.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

http://pravyprostor.cz/voda-byla-ukradena-nyni-se-chysta-potichu-ohromna-kradez-lithia/

V .Praze, dne 5. 10. 2017 

Ladislav Malý, Národní sjednocení, kandidát DSSS